Instal-Therm ul. Staszowska 58, 28-230 Połaniec
biuro@instal-therm.pl
793 202 702

Dofinansowanie termomodernizacji budynku

Termomodernizacja budynków jest na ogół wysoko opłacalna, ale wymaga na wstępie poniesienia znacznych kosztów, dlatego wielu właścicieli budynków nie może zrealizować termomodernizacji bez finansowej pomocy. System pomocy Państwa dla właścicieli budynków został utworzony w Ustawie o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U 162/98, poz.1121) ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych z dnia 21czerwca.2001 r.(Dz.U. 76 poz.808) System ma na celu ułatwienie sfinansowania termomodernizacji aby w ten sposób doprowadzić do obniżenia zużycia energii oraz kosztów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). 

Nowa ustawa z 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223, poz. 14590) zastąpiła wcześniej obowiązujące ww przepisy, które przez ostatnie 10 lat były podstawą realizacji termomodernizacji budynków przy korzystaniu z pomocy Państwa. . W ustawie wprowadzono nowe zasady udzielania pomocy na cele termomodernizacji, a ponadto wprowadzony został system pomocy wspierający pewną grupę przedsięwzięć remontowych.

 

Dofinansowanie termomodernizacji budynku - krok po kroku:

  1. Starając się o Premię termomodernizacyjną z Funduszu BGK, należy złożyć w wybranym banku komercyjnym:

       a. Wniosek o udzielenie kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne

       b. Wniosek o przyznanie Premii termomodernizacyjnej

       c. Oryginał audytu energetycznego

           Aktualna lista banków współpracujących z BGK  www.bgk.com.pl

 

  1. Po zawarciu umowy przyznającej kredyt, bank kredytujący przekazuje do BGK następujące dokumenty:

a. Wniosek o przyznanie Premii termomodernizacyjnej

b. Oryginał audytu energetycznego (wykonany przez uprawnionego audytora)

c. Kopię umowy kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

d. Harmonogram spłat kredytu

 

  1. W ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów BGK podejmuje decyzję w sprawie przyznania premii i powiadamia o swojej decyzji:

a. Bank udzielający kredytu

b. Klienta

 

  1. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest realizowane zgodnie z projektem budowlanym, umową kredytową oraz na zasadach i w terminach w niej zapisanych.

 

  1. Wypłata Premii termomodernizacyjnej następuje po:

a. Zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w terminie wynikającym z zawartej umowy kredytowej.

b. Podpisaniu protokołu odbioru robót.

c. Zrealizowaniu robót zgodnie z projektem budowlanym (złożenie Oświadczenia).

d. Oświadczeniu o zgodności projektu budowlanego z audytem energetycznym.

 

  1. Po spełnieniu wszystkich warunków do wypłaty premii, BGK przesyła na rachunek wskazany przez bank kredytujący premię, która zaliczana jest na poczet spłaty kredytu.