Instal-Therm ul. Staszowska 58, 28-230 Połaniec
biuro@instal-therm.pl
793 202 702

Inne projekty

W Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przyjmowane są wnioski o dotację na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej (oze).

 

Załączniki wymagane do wniosku składanego przez osoby fizyczne:

  • dokumentacja inwestycji, określająca jej zakres rzeczowo-finansowy np. oferta firmy wykonawczej, kosztorys inwestorski, schemat i opis instalacji, wybrane rysunki z dokumentacji technicznej jednoznacznie identyfikujące daną inwestycję;
  • oświadczenie Wnioskodawcy, że instalacja elektryczna, grzewcza, wentylacji oraz ciepłej wody w budynku są przystosowane do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wzór stanowi załącznik nr 4b do uchwały);
  • oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji (wzór stanowi załącznik nr 5 do uchwały);
  • kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, do którego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji;
    lub
  • oświadczenie Wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych).

W przypadku gdy w nieruchomości, którą będzie Pan podłączał do kanalizacji ma Pan zarejestrowaną działalność gospodarczą, dotacja będzie stanowiła pomoc publiczną.

 

Dodatkowo przypadku gdy dotacja będzie stanowiła pomoc publiczną, do wniosku należy złożyć:

1) oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług (wzór stanowi załącznik nr 6 do uchwały) - załączone do niniejszego maila;

2) kopia zaświadczenia Marszałka Województwa o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (ul. Skoczylasa 4, tel. 22 59 79 200) - http://www.mazovia.pl/dla-mieszkancow/uslugi-w-um/sprawa,1,6.html;

3) kopia zaświadczenia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o niezaleganiu w uiszczaniu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska (ul. Bartycka 110A, tel. 22 651 06 60, 22 651 07 07) - http://www.wios.warszawa.pl/pl/wydawanie-zaswiadczen/618,Wydawanie-zaswiadczen-ws-zalegania-z-karami.html;

4) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

5) informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.), tj. wypełniony formularz - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100530311.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę.

 

Zwracam uwagę, że wnioski na oze dot. realizacji inwestycji w 2015 r., zbierane są w 2014 roku od 1 września do 31 marca 2015 r. Realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez tut. Biuro wniosku i podpisaniu umowy o dotację.