Instal-Therm ul. Staszowska 58, 28-230 Połaniec
biuro@instal-therm.pl
793 202 702

Termomodernizacja budynków mieszkalnych i biurowych oraz jst

Inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne obiektu mogą ubiegać o pomoc finansowąPaństwa w postaci Premii termomodernizacyjnej. Premia ta udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy pomocy środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Z dofinansowania przyznawanego na tej drodze mogą korzystać inwestorzy finansujący termomodernizację obiektu z kredytu bankowego, zaciągniętego w bankach komercyjnych współpracujących w tym zakresie z BGK. Premia termomodernizacyjna pozwala na spłacenie nią części zobowiązania.

Podstawa prawna wspierania termomodernizacji obiektów :

 • ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU nr 223, poz. 1459)
 • ustawa z 5 marca2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U nr 76 poz. 493)

Dla kogo przewidziany jest program?

 • budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne niezależnie od ich formy własności, a więc budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie i inne, z wyjątkiem budynków jednostek budżetowych,
 • budynki zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym, takie jak dom opieki, dom studencki, internat, hotel robotniczy, dom rencisty itp.,
 • budynki służące do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego jak np. szkoły, budynki biurowe gmin itp,
 • lokalne źródła ciepła (osiedlowe kotłownie i ciepłownie) lub węzły cieplne i lokalne sieci ciepłownicze o mocy do 11,6 MW.

Przepisy ustawy dotyczą także całkowitej lub częściowej zamiany istniejącego źródła energii na źródło niekonwencjonalne np. kolektor słoneczny, pompa ciepła , kocioł na biomasę itp.

Jaka jest forma pomocy? Forma pomocy:

 • stanowi 20 % wykorzystanego kredytu , ale jednocześnie musi spełniać dwa dodatkowe warunki:
 • nie może wynosić więcej niż 16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.
 • nie może wynosić więcej niż przewidywana wartość 2-letnich oszczędności ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Co możemy zmodernizować?

 • ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie, 
 • remont lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 
 • modernizacja lub wymiana urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej urządzeniami, 
 • modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej, 
 • modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody, 
 • usprawnienie systemu wentylacji, 
 • wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.